Regulamin

Regulamin sklepu Emercator


Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • „Serwis” – administrowana przez właściciela strona internetowa dostępna pod adresem http://www.emercator.pl przeznaczona do sprzedaży Produktów.
 • „EMERCATOR” – eMERCATOR Kallart Krzysztof Zielonka z siedzibą: ul. Bergiela 3/8, 80-180 Gdańsk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8391515237, REGON: 770724428.
 • „Użytkownik” – osoba korzystająca z dowolnej funkcjonalności serwisu albo osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu nie precyzują tej kwestii, za Użytkownika uznaje się Sprzedawcę, Klienta oraz Gościa.
 • „Klient” – użytkownik, który dokonuje zakupu Produktów w Serwisie. Klientem może być:
  • (a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • (b) osoba prawna lub
  • (c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania – o ile posiadają konto poczty elektronicznej.
 • „Gość” – osoba korzystająca z funkcjonalności Serwisu bez dokonywania rejestracji.
 • „Sprzedawca” – osoba oferująca sprzedaż swoich Produktów za pośrednictwem Serwisu.
 • „Produkt” – usługa elektroniczna będąca kodem elektronicznym klucza do gry komputerowej, gry na konsolę, albo licencją oprogramowania oferowana do sprzedaży w Serwisie.

 • § 1.Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż dokonując Rejestracji w Serwisie akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności.
 2. Użytkownik będący osobą fizyczna akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z prawem ojczystym. Użytkownik działający w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, że jest upoważniony do zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby albo jednostki zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze albo na podstawie pełnomocnictwa. Osoby, które nie spełniają warunków opisanych w zdaniach poprzednich, nie powinny korzystać z Serwisu.
 3. EMERCATOR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty poinformowania Użytkowników o zmianie na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 4. EMERCATOR udostępnia cyfrową platformę handlową do wymiany informacji o Produktach. Przedmiotem umowy sprzedaży są Produkty będące legalnym oprogramowaniem dostarczanym przez jego producentów, zgodnie z licencją jaka została zakupiona dla danego Produktu. Dodatkowo EMERCATOR zapewnia możliwość dokonywania transakcji drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Sprzedawcami a Klientami dotyczących Produktów zamieszczonych w Serwisie.
 5. EMERCATOR nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników Serwisu.
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przekazanie przez EMERCATOR danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz innych danych, takich jak numer NIP oraz numer rachunku bankowego – do operatorów płatności, w tym na przetwarzanie przez operatorów płatności tych danych, w celu realizacji transakcji zapłaty za produkty i usługi oferowane w serwisie. Klient ponadto wyraża zgodę na przekazywanie przez EMERCATOR danych osobowych do Sprzedawcy w celu przekazania zgłoszenia reklamacyjnego albo żądania wystawienia faktury. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz żądanie ich zmiany lub usunięcia.

§ 2. Płatności

 1. EMERCATOR nie pobiera opłat za rejestrację Użytkowników w Serwisie. Klienci obok ceny sprzedaży ponoszą wyłącznie opłaty na rzecz operatorów płatności z tytułu korzystania z wybranego kanału płatności.
 2. Sprzedawcy uiszczają na rzecz EMERCATOR prowizje i opłaty zgodnie z odrębnie zawartą umową oraz opłaty na rzecz operatorów płatności.
 3. Cena Produktu wskazana w Serwisie obejmuje prowizję należną EMERCATOR.
 4. Klienci mogą dokonywać płatności z tytułu zakupu Produktów w następujący sposób:
  • a) bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na życzenie klienta,
  • b) na rzecz Sprzedawcy za pośrednictwem następujących operatorów płatności: – DotPay,
 5. Klient wybierając sposób płatności opisany w ust. 5 lit. b) i c) oświadcza niniejszym, iż wyraża tym samym zgodę na dokonywanie płatności poprzez serwisy oferujące te systemy płatności albo za pośrednictwem EMERCATOR oraz że zapoznał się z regulaminami operatorów płatności. EMERCATOR nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie operatorów płatności, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. Zdanie powyższe nie znajduje zastosowania w zakresie w jakim zapis jest niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów. W przypadku reklamacji dotyczącej usług operatora płatności, Użytkownik powinien zwrócić się do operatora właściwego serwisu płatności zgodnie z warunkami reklamacji określonymi w jego regulaminie. Jeśli płatność nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie EMERCATOR, Użytkownik powinien zgłosić reklamację zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient oświadcza, iż środki finansowe którymi dokonuje płatności za Produkty pochodzą wyłącznie z legalnych źródeł.
 7. Wysokość opłat i prowizji dla poszczególnych systemów płatności określa poniższa Tabela Opłat i Prowizji.
 8. Sprzedawca upoważnia EMERCATOR do przyjmowania środków pieniężnych wpłaconych przez Klientów na rachunek bankowy EMERCATOR bezpośrednio albo za pośrednictwem systemów płatności. Szczegółowe zasady rozliczeń pomiędzy EMERCATOR a Sprzedawcą określa odrębna umowa zawarta pomiędzy tymi podmiotami.
 9. Żądanie wystawienia faktury Klient powinien zgłaszać do Sprzedawcy za pośrednictwem EMERCATOR na adres e-mail wskazany w Serwisie.
 10. Klienta oraz Sprzedawcę obciążają wszelkie zobowiązania publicznoprawne związane z transakcjami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu (w szczególności cła oraz podatki).

§ 3. Rejestracja oraz warunki korzystania z Serwisu

 1. Minimalne warunki techniczne wymagane do korzystania z Serwisu są następujące: – posiadania komputera albo innego urządzenia z dostępem do Internetu,
 2. EMERCATOR umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu w następujący sposób:
  • – poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza rejestracyjnego,
  • – o statusie Gościa bez dokonywania rejestracji,

  a) Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w ramach Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik ma obowiązek podać następujące dane:

  • – imię i nazwisko,
  • – adres e-mail stanowiący login do Serwisu,
  • – hasło logowania,
 3. Użytkownik zamierzający dokonywać sprzedaży Produktów w Serwisie zobowiązany jest dodatkowo do zawarcia umowy z EMERCATOR w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność oraz kompletność danych wskazanych w ust. 2 oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania EMERCATOR o ich zmianie oraz nieudostępniania loginu oraz hasła do Serwisu nieupoważnionym osobom trzecim. EMERCATOR nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek naruszenia obowiązków opisanych w zdaniu poprzednim.
 5. EMERCATOR zastrzega sobie prawo do weryfikacji płatności dokonywanych przez Klienta w Serwisie. Dokonanie weryfikacji ma charakter dobrowolny i służy wyłącznie potwierdzeniu autentyczności danych Klienta. Powyższa weryfikacja może nastąpić poprzez:
  • a) rozmowę telefoniczną z Klientem,
  • b) wysłanie wiadomości sms z kodem, który Klient wprowadzi w Serwisie albo prześle na adres poczty elektronicznej wskazany przez EMERCATOR,

  Weryfikacja może nastąpić przy wykorzystaniu jednej albo kilku metod opisanych pod lit. a)-b) powyżej. W przypadku odmowy dokonania weryfikacji, albo negatywnego wyniku weryfikacji, EMERCATOR niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Sprzedawcę, któremu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży z jednoczesnym zwrotem ceny zapłaconej przez Klienta.

 6. W przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, albo odmowy dokonania weryfikacji lub jej negatywnego wyniku, EMERCATOR zastrzega sobie prawo do:
  • – udzielenia Użytkownikowi ostrzeżenia o stwierdzonych naruszeniach wraz z wezwaniem do ich zaprzestania,
  • – czasowego zawieszenia możliwości korzystania z Serwisu do momentu zaprzestania naruszeń albo usunięcia ich skutków,
  • – rozwiązania Umowy z Użytkownikiem.
 7. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do:
  • – oferowania do sprzedaży wyłącznie oprogramowania pochodzącego z legalnych źródeł,
  • – udzielania EMERCATOR rzetelnej oraz pełnej informacji na temat Produktów umożliwiających ich opis w Serwisie,
  • – podawania wyłącznie prawdziwych danych wymienionych w § 3 ust. 2 Regulaminu,
  • – powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby naruszyć w jakikolwiek sposób prawa oraz dobra osobiste osób trzecich, albo innych Użytkowników Serwisu, w szczególności prawa własności intelektualnej oraz praw własności przemysłowej,
  • – niepublikowania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności o charakterze pornograficznym, nawołujących do nienawiści na tle narodowościowym rasowym, etnicznym czy religijnym,
  • – powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby zakłócić działanie Serwisu albo korzystanie z niego przez innych Użytkowników,
  • – nieudostępniania osobom nieupoważnionym loginu oraz hasła dostępu do Serwisu.

§ 4. Warunki dokonywania transakcji w Serwisie

 1. Zamieszczenie Produktu w serwisie stanowi ofertę zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Transakcje w Serwisie są przeprowadzane za pośrednictwem elektronicznych kanałów porozumienia się na odległość, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego woli zawarcia umowy poprzez zaznaczenie odpowiedniej funkcjonalności w Serwisie, o czym Sprzedawca jest automatycznie powiadamiany.
 4. Produkt jest przesyłany na adres e-mail wskazany przez Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym EMERCATOR albo operatora płatności w przypadku płatności online albo w terminie do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym EMERCATOR albo operatora płatności w przypadku przelewu tradycyjnego.
 5. W przypadku niedostępności Produktu wybranego przez Klienta zostanie on poinformowany o najbliższym możliwym terminie wysyłki Produktu, zaś w przypadku braku zgody Klienta na zmianę terminu realizacji zamówienia, EMERCATOR dokona zwrotu wpłaconej kwoty na rzez Klienta w terminie do 2 dni roboczych.
 6. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonaniem umowy sprzedaży Produktu, w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, gwarancji jakości albo niezgodności Produktu z umową, jak również odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych popełnionych wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej oraz praw własności przemysłowej. W przypadku zgłoszenia wobec EMERCATOR któregokolwiek z roszczeń wskazanych w zdaniu poprzednim, Sprzedawca zobowiązany jest do zwolnienia EMERCATOR z odpowiedzialności oraz naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej EMERCATOR wskutek takich roszczeń w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania EMERCATOR.
 7. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”

§ 5. Odpowiedzialność EMERCATOR.

 1. EMERCATOR nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:
  • a) za szkody wynikające z utrudnień lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkowników z przyczyn niezależnych od EMERCATOR,
  • b) za szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich, które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,
  • c) za niemożność korzystania z Serwisu w przypadku zablokowania konta przez EMERCATOR z powodu naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  • d) za szkody wynikające z naruszenia przez Użytkowników Serwisu praw własności intelektualnej albo własności przemysłowej, jak również dóbr osobistych osób trzecich,
  • e) za szkody poniesione przez Użytkownika wskutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności udostępnienia loginu i hasła dostępowego do Serwisu nieupoważnionym osobom trzecim,
  • f) za roszczenia Klientów i Sprzedawców wynikające z umów zawieranych między sobą.
 2. Wyłączenia odpowiedzialności opisane w ust. 1 nie mają zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony praw konsumentów.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez EMERCATOR w ramach Serwisu mogą być składane przez Użytkowników w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez EMERCATOR.
 2. W przypadku, gdy reklamacja Klienta dotyczy właściwości Produktu albo innych usług Sprzedawcy, EMERCATOR niezwłocznie przekazuje reklamację Sprzedawcy celem jej rozpatrzenia. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od daty wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania oraz sytuacji rozpoczęcia świadczenia przez EMERCATOR usługi, które następuje w momencie aktywacji przez Klienta kodu elektronicznego do Produktu.

§ 7. Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z EMERCATOR w każdym momencie bez podania przyczyn
 2. Wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta zgłoszone w Serwisie.
 3. Wypowiedzenie umowy zawartej przez EMERCATOR z Klientem następuje przez zablokowania Konta klienta potwierdzone za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Klienta adres przy rejestracji w Serwisie.
 4. Wypowiedzenie umowy zawartej przez EMERCATOR ze Sprzedawcą następuje w drodze oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z warunkami umowy zawartej przez Strony.
 5. Zgłoszenie żądania wskazanego w ust. 2, albo złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu zgodnie z ust. 3, powoduje rozpoczęcie procedury likwidacji konta Użytkownika. W takim wypadku konto Użytkownika zostanie usunięte w terminie 7 dni od daty zakończenia ostatniej transakcji.
 6. Okres wypowiedzenia umowy zawartej przez EMERCATOR z Klientem wynosi 14 dni, jednak w żadnym przypadku nie może być krótszy niż okres finalizacji rozpoczętych transakcji w których Klient bierze udział. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, albo przepisów powszechnie obowiązujących, EMERCATOR przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu, wiążącą wszystkich zarejestrowanych Użytkowników, stanowi „Polityka Prywatności”.
 2. Użytkownicy nie mogą bez pisemnej zgody EMERCATOR wyrażonej pod rygorem nieważności przenosić praw, obowiązków roszczeń i lub wierzytelności z umowy łączącej i na osobę trzecią.
 3. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów między EMERCATOR a Użytkownikiem jest prawo polskie. Spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę EMERCATOR. Zapis zdania poprzedniego nie ma zastosowania do umów zawieranych z udziałem konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *